Nyheter

Kvartal 3 2018
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK.
  • Nettoomsättningen för kvartalet var 3,8 MSEK vilket är en minskning med 14% från 4,4 MSEK mot samma period förra året.
  • Kostnaderna uppgick till -6,7 (-7,6) MSEK.
  • Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,4 (0,0) MSEK.
  • Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,6 (3,9) MSEK och sålde ca 332 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 50% jämfört med tredje kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
  • IPMovers omsättning uppgick till 1,7 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).
  • Kassaflödet från verksamheten är positivt.

Kommentarer från VD

Förbättrat rörelseresultat för koncernen, positivt kassaflöde från verksamheten för de första nio månaderna och lansering av mavshack.com på den saudiska marknaden under kvartalet.

Resultatet för årets första nio månader är förbättrat jämfört med motsvarande period förra året. (-4.8 MSEK jämfört med -6.5 MSEK) Vi ser även att koncernens verksamhet för de första nio månaderna visar positivt kassaflöde som en följd av de åtgärder vi vidtagit under 2017 som innebär högre intäkter på varje kostnadskrona som koncernen spenderar.

Under kvartalet har vi lanserat mavshack.com på den saudiska marknaden. Integrationerna har skett med teleoperatörerna Zain samt Mobily, vilka tillsammans täcker större delen av marknaden. Vi vet att det bor mer än en miljon filippinska medborgare i Saudi Arabien så vi är mycket nöjda över att de äntligen får tillgång till våra tjänster på ett enkelt sätt. Vår initiala testkampanj som vi genomförde för att se hur intresset var gav ett väldigt positivt resultat. Vi har under tredje kvartalet sålt mer än 14.000 abonnemang varav cirka hälften är veckoabonnemang med ett högre pris än dagsabonnemang.

Verksamheterna i 24hTech samt IPMovers utvecklas enligt plan. Vi har intäkter i år som vi inte hade föregående år vilket bidrar till det förbättrade resultatet och det positiva kassaflödet. Planen framåt är att fortsätta utveckla affärerna för såväl streamingtjänster som IT-utveckling. Vi för i dagsläget samtal med flera intressanta affärspartners om framtida samarbeten.

Under kvartalet har även Mavshacks företrädesemission med framgång slutförts. De finansiella muskler vi nu har fått ger oss förutsättningar för att satsa ytterligare på marknadsföring för mavshack.com, där vi ser stor potential att öka antalet abonnenter kraftigt.

Avslutningsvis är planen att fortsätta verka för en hög grad av kostnadskontroll för koncernen under Q4. 

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké 2018, publiceras den 22 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 30 oktober 2018

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com 

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e oktober 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90