Aktien

Aktiekapitalet i Mavshack uppgår till 62 423 532,5714 SEK fördelat på 1 319 736 418 aktier med ett kvotvärde om 0,0473 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst 60 000 000 SEK och högst 240 000 000 SEK  och antal aktier till lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 stycken.

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är de nominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Mavshacks tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Handelsinformation

Mavshacks aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 16 juni 2014. Mavshacks aktier har tidigare handlats genom Aktie Torget.

Aktien

Aktiens kortnamn på Nasdaq First North Growth Market: MAV 
ISIN-kod för aktien som handlas på Nasdaq First North Growth Market: SE0005992419

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Erik Penser Bankaktiebolag

Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90