Bolagsordning

Organisationsnummer 556721-5388

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Mavshack AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska genom dotterbolag bedriva rörelse inom IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling av programvara, samt verksamhet inom Film-, video- och TV-programdistribution, äga och förvalta aktier samt driva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör 60 000 000 och högst 240 000 000

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämma
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagstiftningen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

§ 12 Poströstning och insamling av fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90