Nyheter

Kommuniké bolagsstämman

Kommuniké från Mavshack AB (publ) årsstämma den 17 maj 2016

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2015. Stämman beslutade att i ny räkning balansera -15 379 448 kronor.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter från fem till tre. Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn, Freddie Matta och Tobias Fridman. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.mavshack.se.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode med totalt 300 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på sätt som styrelsen finner lämpligt, dock att styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller annat avtal inte ska erhålla något styrelsearvode. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt erhållen offert och löpande räkning.

Bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av Mavshack aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet omfattar totalt 80 miljoner aktier inkluderat aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till.

Ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
För att styrelsen ska ha möjlighet att använda bemyndigande beslutade stämman om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital till lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor samt att antal aktier ska vara lägst 100 miljoner och högst 400 miljoner. För att återställa det fria kapitalet för täckning av balanserade förluster beslutade stämman att minska bolagets aktiekapital med 46 842 777,200 kronor utan indragning av aktier. Det registrerade aktiekapitalet kommer efter denna minskning att uppgå till 11 710 694,555 kronor.

18 maj, 2016

För mer information vänligen kontakta: 
VD Rainier David, Telefon 08 124 517 90
Alternativt
CFO Per-Olov Östberg, 08-124 517 90

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90