Nyheter

Kommentar till beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

Övervakningsfunktionen* vid Nasdaq Stockholm har begärt att disciplinnämnden ålägger Mavshack disciplinpåföljd för överträdelser av Regelverket. Disciplinnämnden ålägger Mavshack att till börsen betala ett belopp uppgående till SEK 293 304, motsvarande 4 årsavgifter. Överträdelsen är hänförlig till åsidosättande avseende Regelverkets punkter för informationsgivning (Pressmeddelanden) under första halvåret 2015.

Beslutet i sin helhet finns via Nasdaq Stockholms hemsida här.

Mavshacks kommentar till beslutet
Mavshack noterades på Nasdaq First North i juni 2014 och hade således inte någon längre erfarenhet av det regelverk som gäller för att vara listat på Nasdaq First North. Initialt är det därför viktigt att samarbetet med anlitad rådgivare (Certified Adviser) säkerställer att bolaget lever upp till de förpliktelser och krav som regelverket föreskriver. Mavshack respekterar de synpunkter och överträdelser som börsens övervakningsfunktion framfört. Mavshack tycker dock att det belopp om 4 årsavgifter som disciplinnämnden ålagt bolaget att betala till börsen är för högt. Motiveringen för detta är att bolaget jobbat tillsammans med sin rådgivare (Certified Adviser) inom samtliga ärenden som börsen anmärkt på. Bolaget upplever att detta samarbete fungerat väl. Bolaget har dessutom under 2015 bytt ut både ledning och delvis även styrelsen samt förstärkt med en extra resurs för informationsgivning. Mavshack har redogjort dessa förändringar för disciplinnämnden, både skriftligen och muntligen.

*) Om börsens övervakningsfunktion (Surveillance)
Bolag som vill ansöka om att upptas till handel på First North måste anlita en Certified Adviser. Det är Certified Advisers skyldighet att såväl initialt som fortlöpande säkerställa att bolaget lever upp till de förpliktelser och krav som är förknippade med att ha aktier listade på First North. Gällande åtaganden för Certified Adviser framgår i ett separat avtal mellan börsen och Certified Adviser. Det är börsens övervakningsfunktion (Surveillance) som ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified Advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. Om ett bolag inte lever upp till regelverket är det Certified Advisers ansvar att göra en utredning av ärendet och omedelbart informera börsen om överträdelsen. Därefter är det chefen för Surveillance som ansvarar för den vidare hanteringen av ärendet. Skulle överträdelsen anses vara ursäktlig eller mindre allvarlig kan börsen lämna skriftlig kritik direkt till bolaget eller publicera en offentlig varning. Vid allvarligare överträdelser kan beslut fattas om att lämna över ärendet till Stockholmsbörsens Disciplinnämnd. Disciplinnämnden kan utdöma vite, motsvarande högst 15 årsavgifter, eller vid mycket allvarliga överträdelser, besluta om att handeln i bolagets aktier ska upphöra.

12 maj 2016

För mer information vänligen kontakta
VD Rainier David, Telefon 08 124 517 90
Alternativt
CFO Per-Olov Östberg, 08-124 517 90

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.
Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90