Nyheter

Delårsrapport kvartal 3, 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammanfattning

  • Totalt 13 340 nya registrerade abonnenter under kvartalet. Registreringar och konvertering till betalande kunder steg markant i september.
  • Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 3,5 mkr (21,7), varav 2,9 mkr hänförs till konsolideringen av Ambientmedia. Försäljningen i kärnverksamheten mer än tredubblades från kvartal 2.
  • Nettoresultatet uppgick till -28,9 mkr (0,5). Rensat för engångseffekter och Ambientmedia uppgick resultatet till -7,2 mkr (3,0) att jämföra med föregående kvartal där resultat var -11,9 mkr (-15,2).
  • Avtal slöts med Abara Equities Ltd om en emissionsgaranti på 30 mkr.
  • Incitamentsprogram om 10 miljoner teckningsoptioner implementerades.

Nyckeltal koncernen

  Kv. 3 2015  Kv.3 2014 Kv. 2 2015 Kv.1 2015 ÅR 2014
Nettoomsättning (tkr) 3.500 21.712 511 323 50.871
Nettoresultat (tkr) -28.934 531 -11 878 -12 583 -32.078
Balansomslutning (tkr) 92.124 46.114 72.828 61.149 64.842
Eget kapital (tkr) 62.105 27.805 37.541 10.492 23.507
Soliditet (%) 67 60 52 17 36
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning -0,38 0,02 -0,25 -0,35 -1,04
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning -0,22 0,01 -0,20 -0,24 -1,01

VD har ordet
Den omstart av verksamheten som vi gjort har fått en bra start. Beslutet att återigen sätta den filippinska diasporan i fokus har möjliggjort mer fokuserade marknadsföringsinsatser och gett gott resultat. Vi följer abonnemangsdata på daglig basis och utvärderar och justerar våra aktiviteter efter hur dessa siffror utvecklas. Att arbetet ger resultat visas av att såväl antalet registrerade som betalande abonnenter ökade markant i september, om än från låga nivåer. Efter kvartalets slut har vi fortsatt att se stigande abonnemangs- och prenumerationssiffror, vilket är glädjande och visar att vårt arbete ger avsedd effekt.

Vi arbetar nu på flera fronter för att öka intresset för och därmed intäkterna från våra tjänster. Efter att ha analyserat användarmönster beslutade vi att förändra vår marknadsföringsmix och ge sociala medier väsentligt större tonvikt, vilket drivit trafik på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Den filippinska målgruppen är mycket aktiv i sociala kanaler varför vi ser goda möjligheter att skapa engagemang och bygga lojalitet genom sociala medier och andra aktiviteter.

Parallellt satsar vi på att tydligare presentera och paketera det innehåll som finns på sajten. Vi lyfte fram TV-serien #Jadine, vilket drivit såväl trafik till sajten som engagemang i våra sociala kanaler. I oktober fortsatte detta arbete med en satsning på barnunderhållning, som vi bedömer har god potential eftersom målgruppen har en stark orientering mot familj och vänner. Näst på tur står punktvisa satsningar i samband med olika högtider.

En stor del av nyförsäljningen skedde i Mellanöstern där vi nu inlett samarbetet med de ledande telekomoperatörerna Etisalat och Du. Tillsammans med Etisalat genomförde vi en testkampanj i slutet av kvartalet som ledde till att ett stort antal dagsabonnemang tecknades. Detta är en vanlig abonnemangsform i regionen där abonnemangen dagligen förnyas automatiskt utan att kunderna nödvändigtvis utnyttjar dem. I ett längre perspektiv är det väsentligt att abonnemangen också utnyttjas för att de ska fortsätta att förnyas. Vi planerar nu fler och större kampanjinsatser tillsammans med både Etisalat och Du. De här operatörerna har något olika profil, där Etisalat arbetar bredare medan Du inriktar sig på specifika kundsegment.

För att säkerställa en långsiktig affär behöver vi kontinuerligt förnya innehållet i våra tjänster. Tillsammans med Ambientmedia inledde vi omförhandlingar med innehållsleverantörer för att få tillgång till bättre innehåll till rätt kostnad. Vi satsar i första hand på serier med målet att under säsong veckovis släppa nya avsnitt ur flera serier.

Vi behöver också profilera Mavshack och skapa lojalitet bland kunderna. Därför satsar vi på egenproducerat och exklusivt innehåll. Även här har Ambientmedia med sin produktionskapacitet en viktig roll. Vid barnlanseringen i oktober sjösatte vi vår första egna produktion, en animerad serie för de allra yngsta "Journey with Terry the Tarsier". Vi är exklusiv digital kanal för den animerade äventyrsfilmen Dayo som lanseras inom kort. Ambitionen är att dessa ska följas av fler egenproducerade och exklusiva serier och filmer.

Vi tecknade avtal om vår långsiktiga finansiering med Abara Equities i form av en emissionsgaranti. Detta avtal slöts till för oss väsentligt bättre villkor än de vi överenskom med GEM Investment Ltd, varför vi valde att säga upp det senare. Det nya avtalet ger oss möjlighet att fram till hösten 2016 emittera aktier för totalt 30 mkr.

Sammantaget står vi idag på en starkare grund tack vare investeringar i produkten, förbättrad leveranskedja av innehåll, smart och effektiv marknadsföring samt en fokuserad säljstrategi på rätt marknader. Mycket arbete återstår för att bygga en långsiktigt lönsam verksamhet och ett starkt varumärke, men vi har tagit de första viktiga stegen. Vi fortsätter nu för fullt arbetet med att bygga en större kundbas samt att konvertera dem till betalande abonnenter.

Anders Lindén VD

Väsentliga händelser under rapportperioden
I september utsåg styrelsen Anders Lindén till permanent VD.

Integrationen av Ambientmedia inleddes. Förvärvet ger Mavshack goda förutsättningar att stärka sitt erbjudande med relevant och attraktivt innehåll i form av TV-serier och filmer för den filippinska målgruppen. Först ut i satsningen på egenproducerat material var "Journey with Terry the Tarsier", en tecknad barnserie riktad till de allra yngsta. Förutom egen produktionskapacitet och lokaliseringskapacitet (dubbning, voice over och undertexter) har Ambientmedia stor kompetens på innehållssidan och ett starkt nätverk inom filippinsk underhållningsindustri.

Under perioden implementerades det incitamentsprogram för styrelse och anställda som bolagsstämman i juli beslutade. Programmet ger deltagarna rätt att teckna 1 ny aktie för 2 kr, vilket vid full teckning tillför bolaget 20 mkr. Dessa optioner förvärvas av deltagarna till marknadsmässiga villkor vilket har beräknats enligt Black-Scholes modellen.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 4 för räkenskapsåret 2015 publiceras den 26 februari 2016. 

Stockholm 30 oktober 2015

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Anders Lindén, telefon 08-12 45 17 90
ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se

Om Mavshack
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90