Nyheter

Delårsrapport kvartal 1, 2015

Första kvartalet 2015 i sammanfattning

Betydande händelser

- Bulkförsäljning stoppad i samband med översyn av säljprocessen
- Halverade rörelsekostnader som ett resultat av åtstramningar under översynen
- Ny affärsstrategi under utarbetande
- Byte av samarbetspartner i Filippinerna
- Nettoomsättning 0,1 mkr (5,2 mkr)
- Rörelseresultat -10,9 mkr (-13,1 mkr)
- Periodens resultat efter skatt -12,6 mkr (-13,1 mkr)
- Periodens resultat per aktie -0,35 kr (-0,42 kr)

Händelser efter rapportperiodens utgång

- Nyemission om 32 mkr fulltecknades
- Förvärv av innehållsrättigheter för egen produktion

Nyckeltal koncernen

  Q1 2015  Q1 2014 FY 2014 FY 2013
Nettoomsättning (tkr) 52 5 167 50 871 5 081
Nettoresultat (tkr) - 12 583 - 13 115 - 32 078 - 14 022
Balansomslutning (tkr) 61 149 34 357 64 842 15 393
Soliditet (%) 37 16 36 77
Nettoresultat per aktie (kr) - 0,35 - 0,42 - 0,90 - 0,53
Utestående aktier enligt aktiebok 35 458 545 31 111 323 35 458 545 26 383 864


VD har ordet

Första kvartalets resultat reflekterar det faktum att företagets operativa struktur behöver överses. Implementeringen av nödvändiga åtgärder har påbörjats vid sidan av en ny strategi.

Tappet i intäkter beror huvudsakligen på att vår huvud partner i Filippinerna och dess återförsäljare har inte fullföljt sina förpliktelser. I januari ersattes partnern av Ambientmedia som är en del av ett konglomerat vars erfarenhet visar på kunnighet. Den gamla partnerns åtaganden har övertagits av den nya och en betalplan har upprättats.

En annan utmaning för Mavshack är tappet i återkommande abonnenter. Vår analys pekar på att detta beror på ett oattraktivt och inte kontinuerligt uppdaterat underhållningsbibliotek. Som tidigare kommunicerat har Mavshack påbörjat arbetet med att skaffa relevant underhållning som både ska attrahera och hålla kvar abonnenter. Förbättrad användarupplevelse blir också en viktig faktor för att attrahera abonnenter.

Mavshacks prioritering för att gå framåt är att etablera stabila och pålitliga intäktskanaler. Vi har tagit ut två punkter som fokus tydligt måste skifta mot för att uppnå detta.

För det första måste företagets säljstrategi skiftas mot ett tydligt fokus på den indiska och filippinska diasporan från en stark närvaro på de inhemska marknaderna.

För det andra måste Mavshack addera nya intäktskanaler, dessa kommer att komma från producering, köp och försäljning av IPR. Mavshacks egenproducerade underhållning kommer säljas exklusivt till andra plattformar som inte är konkurrerande till Mavshack och samtidigt levereras på Mavshacks globala streamingtjänst.

Mavshack har alla ingredienser för att skapa hållbara intäktskanaler som kommer generera positivt kassaflöde. Dom kommer inte alla implementeras imorgon, men dom är på väg.

Sammanfattningsvis är Mavshack en aktör i en utmanande och snabbt växande industri. Genom pålitliga intäktskanaler från abonnemangs- och IPR-försäljning blir Mavshack tydligt positionerad för att bli en framgångsrik aktör inom asiatisk globalt streamad underhållning.

Stockholm 28e april 2015

Jonas Litborn, VD

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 2 för räkenskapsåret 2015 publiceras den 28 augusti 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 28 april 2015
Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Mavshack AB (publ)
Karlavägen 58 
114 49 STOCKHOLM SWEDEN

info@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Om Mavshack
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för högkvalitativ asiatisk underhållning runt om i världen.

Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90