Nyheter

Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 i sammanfattning

  • Totalt 26 061 nya registrerade abonnenter (Kvartal 3: 13 340) varav 34 % var betalande 
  • Antalet abonnemang som såldes under perioden uppgick till 106 236 (Kvartal 3: 7 757) 
  • Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 3,9 mkr (18,1) varav 3,1 (0) mkr hänförs till konsolideringen av Ambientmedia. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under fjärdekvartalet 
  • Nettoresultatet uppgick till -5,8 mkr (-4,3). Rensat för engångseffekter och Ambientmedias resultat uppgick resultatet till -6,9 mkr under kvartalet, vilket är en förbättring av jämförbart resultat från -7,4 mkr för kvartal 3.
  • Omförhandling av innehållsavtal påverkar resultatet positivt i fjärde kvartalet med 3 miljoner kr samt resulterar i markant sänkta kostnader för filmrättigheter.
  • Utnyttjar en tredjedel av emissionsgarantin från Abara Equitys Ltd. i riktad emission (10 mkr)
  • Moderbolaget skriver ned värdet på dotterföretag med 57 mkr enligt försiktighetsprincipen.
  • Startade rapportering av försäljningssiffror på månadsbasis
  • Lansering av nedladdningsfunktion, Filmen Felix Manalo blev första pilotprojekt
  • Lansering av barnsatsning

VD har ordet
Sedan jag tillträdde som VD i maj 2015 har vi omvandla bolaget och skapat en positiv försäljningsutveckling. I denna rapport vill jag ta tillfället i akt att reflektera tillbaka på helåret 2015 och blicka framåt mot den spännande expansionsfas som väntar bolaget.

Innan jag tillträdde VD-posten hade bolaget påbörjat en helhetsöversyn av vår operativa struktur. Översynen resulterade i att alla teknikresurser samt marknadsföringsavdelningen samlades i Stockholm. Bland de viktigaste besluten som togs med anledning av översynen var att byta bolagets partner i Filippinerna till Ambientmedia, som sedan under sommaren blev ett dotterbolag inom Mavshack koncernen. Koncernen effektiviserades också genom att bolagets indiska organisation minskade i storlek. Flertalet avtal och partners sågs också över och de som visade sig vara ogynnsamma för bolagets utveckling sades upp.

I samband med vår översyn av bolaget ändrade vi även vår säljstrategi, vilket resulterade i den positiva försäljningsutveckling vi nu upplever. Försäljningssiffrorna som vi under hösten började redovisa på månadsbasis har som ni ser i tabellen nedan haft en positiv utveckling.

Vår huvudmålgrupp fastställdes i enlighet med den nya säljstrategin till den filippinska diasporan. Denna målgrupp, samt dess indiska motsvarighet, finns i huvudsak på samma geografiska platser. Vi har därför valt att främst fokusera våra aktiviteter till Mellanöstern och Nordamerika. Förenade Arabemiraten blev det land i Mellanöstern där Mavshacks streamingtjänst först lanserades.

Bolagets säljkanaler i Mellanöstern är de ledande mobiloperatörerna Etisalat och du. Fokus på marknaden har varit den filippinska diasporan i landet. Försäljning sker framförallt av dagspass som köps och förlängs automatisk via kundens mobiltelefonabonnemang. Vi kommer att fortsätta expansionen under 2016. Vår nästa lansering förväntas att ske i Saudiarabien, ett land där det bor ännu fler utlandsboende filippiner än i Förenade Arabemiraten. Vi kommer också att lansera i Bahrain och Kuwait. Samtal med telekomoperatörer i dessa tre marknader påbörjades efter räkenskapsåret med målsättningen att replikera de framgångar vi haft med Etisalat och du.

Mavshack har också under året arbetat intensivt med att utveckla bolagets produkt. Investeringar har gjorts för att bl.a. förbättra produkten avseende prestanda, stöd för nya plattformar, användarupplevelsen och integration mot telekomoperatörer. Bland annat lanserades en ny hemsida under våren med ny grafisk profil samt förbättrad användarupplevelse. Bolagets tjänst blev under året också tillgänglig på nya plattformar genom nya s.k. appar för Google Chromecast, Amazon Fire TV, och Humax. Till en början var det tänkt att vårt avtal med 1Mainstream skulle ta oss snabbare till marknaden på ännu fler plattformar. Tyvärr, som vi redovisade i årets andra kvartalsrapport, kunde 1Mainstream inte leverera enligt deras åtaganden vilket tvingade oss att säga upp deras avtal och istället utveckla dessa appar i egen regi.

Innehållsutbudet i tjänsten är avgörande för att både rekrytera nya kunder och behålla de existerande. Ett stort steg i att förbättra bolagets erbjudande för filippinska diasporan togs i samband med förvärvet av aktiemajoriteten i Ambientmedia under sommaren. Ambientmedia har egen produktionskapacitet vad gäller animering, textning/dubbning och kommersiella videoproduktioner. Vidare blev vi mer förankrade i filippinsk innehållsindustri, vilket givit Mavshack bättre tillgång till nytt innehåll, samtidigt som kunskapen om vilket innehåll som är relevant för vår målgrupp stärktes. Ambientmedia ger också Mavshack möjlighet att producera eget innehåll.

Bolaget har under året genomfört en rad nyemissioner och dessutom tvingats till kortsiktiga lån med hög ränta, vilket tagit mycket tid och kraft från ledningen. Efter utvärdering av olika alternativ skrevs avtal om långsiktig finansiering med Abara Equities i form av en emissionsgaranti. Avtalet ger bolaget möjlighet att fram till hösten 2016 emittera aktier för totalt 30 MSEK, varav 10 MSEK emitterades under 2015.

Under året har jag i ökad grad insett betydelsen av lokal förankring av verksamheten. Detta för att kunna erbjuda det bästa och mest relevanta innehållet till vår huvudmålgrupp. Det handlar om att förstå vilket innehåll som är relevant, att förstå betalningsbeteenden, lämpliga prispunkter och hur man effektivast når ut till målgruppen.

Mot bakgrund av betydelsen av den lokala förankringen har vi kommit fram till att ledarskapet för Mavshack behöver bättre kulturell förståelse och starkare närvaro i Filippinerna. Då vi har denna kompetens inom koncernen har styrelsen kommit fram till att vår filippinske dotterbolagschef Rainier David tar över som koncernchef. Detta är ett beslut jag och styrelsen ser som det bästa steget framåt för bolaget.

Med den här förändringen bedömer vi att bolaget kommer kunna stärka sitt utbud ytterligare och att koncernens olika delar kommer utnyttjas på bästa sätt. Filippinska organisationen kommer att ansvara för innehållsutbudet, kundkännedom etc. Medan den svenska organisationen ansvarar för den övergripande strategin, teknologin och den digitala marknadsföringen.

Under 2016 kommer arbetet med att förbättra Mavshacks erbjudande att fortsätta ännu intensivare. Här förväntar vi oss att ytterligare förbättringar i form av mer efterfrågat innehåll och produktförbättringar ska lanseras inom kort. Lanseringen av nedladdningsfunktionen, som sker successivt, är efterfrågad av vår målgrupp och kommer stärka vår konkurrenskraft.

Att bygga en långsiktig lönsam verksamhet genom att utveckla vårt erbjudande och fokuserat satsa på nya marknader är huvudmålet i det fortsatta arbetet. Den digitala värdekedjan för streaming rymmer nya affärsmöjligheter vilket bolaget alltid avser att hitta vägar att kapitalisera på.

Jag tackar mina kolleger och våra aktieägare för den här tiden och ser fram mot att följa Mavshacks utveckling framöver.

Anders Lindén VD

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport 1 för räkenskapsåret 2016 publiceras den 4 maj 2016.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 26 februari 2016

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Anders Lindén, telefon 08-12 45 17 90
Alt
CFO Per-Olov Östberg, telefon 08-12 45 17 90
ir@mavshack.com

Om Mavshack
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90