Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 29 maj 2015.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste begära det hos sin förvaltare i god tid före den 29 maj 2015, då omregistreringen måste vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om styrelsens förslag till rättviseemission.
6. Beslut om styrelsens förslag till utgivande av teckningsoptioner.
7. Mötets avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 5
Styrelsen har tidigare beslutat om två riktade nyemissioner med stöd av det bemyndigande från årsstämman den 29 april 2015. Detta gjordes till en lägre teckningskurs än i den företrädesemission som Bolaget genomförde under perioden 31 mars 2015 till och med 17 april 2015. För att uppnå rättvisa för samtliga befintliga aktieägare föreslår därför styrelsen en så kallad rättviseemission ("Rättviseemissionen"). Den extra bolagsstämman föreslås därför fatta beslut om en företrädesemission på följande villkor.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 10 076 818 SEK genom utgivande av högst 20 153 636 nya aktier i vilken befintlig aktieägare erbjuds att för varje tre (3) aktier teckna en (1) ny aktie till teckningskurs 1,00 SEK. De garanter som deltagit i ovanstående riktade nyemissioner har förbundit sig att inte teckna aktier alternativt överlåta sina teckningsrätter, i Rättviseemissionen. Genom Rättviseemissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt högst 20,1 Mkr. Antalet aktier ökar till högst 80 614 543 och aktiekapitalet till högst 40 307 271 SEK. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 29 maj 2015. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 8 juni 2015 till och med den 22 juni 2015, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning, samt i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till ställda garantier. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

Punkt 6
För att kompensera de parter som tecknat aktier med företrädesrätt i företrädesemissionen till kurs 4,50 SEK per aktie och vilka har registrerats hos Bolagsverket och således inte kan annulleras, föreslås att bolaget utger vederlagsfria teckningsoptioner så att även dessa parter kan nå en genomsnittlig teckningskurs på 1,00 SEK per aktie för sina nytecknade aktier. Den extra bolagsstämman föreslås därför fatta beslut om utgivande av sju (7) teckningsoptioner per tecknad aktie med företräde i företrädesemissionen som var och en ger rätt att teckna en (1) aktie till kurs 0,50 SEK. Teckningsoptionerna föreslås få en löptid om 6 månader. Skälet för att kompensation föreslås ske via teckningsoptioner och inte aktier är att möjliggöra en vederlagsfri kompensation. Totalt kan högst 7 179 809 teckningsoptioner komma att utges. Teckningsoptionerna kan vid teckning av aktier komma att öka det totala antalet aktier med högst 7 179 809 till 87 794 352 och aktiekapitalet med högst 3 589 904,50 SEK till högst 43 897 176 SEK.

Övrigt
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014, och styrelsens fullständiga beslutsförslag enligt ovan, tillsammans med handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.mavshack.se) i enlighet med aktiebolagslagen samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm 2015-05-21

Stockholm i maj 2015
Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Anders Lindén
CEO
Anders.linden@mavshack.com
+46 8 124 517 90

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90