Nyheter

Aktieägarna i Mavshack kallas härmed till extra bolagsstämma måndag 2 mars 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm

Aktieägare som vill delta i den extrastämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 24 februari 2015, dels anmäla sitt deltagande till Mavshack senast den 24 februari 2015, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post info@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 24 februari 2015.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av styrelsens förslag till företrädesemission.
6. Mötets avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om ca 32 miljoner kronor, på följande villkor.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 3 545 855 kronor genom utgivande av högst 7,1 miljoner nya aktier. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar tillteckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs om 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 23 mars 2015. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 31 mars 2015 till och med den 15 april 2015, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning, samt i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till ställda garantier. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

I det fall emissionen blir övertecknad, och om styrelsen så finner det lämpligt, kommer ytterligare högst 2 miljoner aktier, till samma teckningskurs 4,50 kronor per aktie, att emitteras i första hand till de som tecknat i emissionen utan företrädesrätt och inte erhållit tilldelning i företrädesemissionen. Denna överteckningsoption kan vid fullt utnyttjande öka aktiekapitalet med ytterligare högst 1 000 000,00 kronor samt tillföra bolaget en total emissionslikvid om 9 miljoner kronor.

Stockholm i februari 2015

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jonas Litborn President and CEO
jonas.litborn@mavshack.com
+46 70 640 07 40

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en av världens snabbast växande Internet-TV-tjänster med asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier utan reklam. Tjänsten, som bygger på streamingteknik, är tillgänglig via alla Internetanslutna enheter till en låg månadsavgift. Redan idag har Mavshack det största biblioteket av filippinska och indiska titlar och har tecknat avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer.

Mavshack AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90