Företrädesemission september 2018

Erbjudandet i korthet

 • Teckningskurs 0,20 SEK
 • Företrädesrätt Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
 • Teckningsrätter För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt
 • Teckningsperiod 12 – 26 september 2018
 • Lägsta post för teckning utan företräde 10 000 aktier
 • Pre money-värdering 44 MSEK
 • Erbjudandets storlek 14,67 MSEK
 • Maximalt antal aktier i Erbjudandet 73 333 333 aktier
 • Preliminärt datum för offentliggörande av utfall 1 oktober 2018
 • Handelsplats Nasdaq First North
 • ISIN-kod SE0005992419
 • Kortnamn MAV

Företrädesemissionen blev tecknad till ca 55,96 procent. Sammanräkningen visar att 41 035 364 aktier, motsvarande ca 55,96 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 32 297 968 aktier, motsvarande ca 44,04 procent av de erbjudna aktierna, tecknas av garanterna. Detta innebär att sammanlagt 73 333 332 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 14,67 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Mavshack öka med ca 7 333 333 kronor till 29 333 333,055 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 73 333 332 till 293 333 330.

Dokument

Utfall av företrädesemission

Memorandum

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90