Företrädesemission november - december 2019

Företrädesemission november - december 2019

Teckningsperioden för Mavshacks nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 10:e december 2019 och det slutliga utfallet visar att företrädesrätten utnyttjades till ca 10,2 %, det vill säga ca 2 236 786 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 80% och resterande ca 10% tecknades utanför företrädet vilket innebär att Mavshack AB (publ) tillförs ca 21,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 26 november - 10 december 2019
 • Avstämningsdag: 22 november 2019
 • Sista dag inklusive teckningsrätter: 20 november 2019 (sista dagen då aktien handlas inklusive teckningsrätter).
 • Första dag exklusive teckningsrätter: 21 november 2019 (första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter).
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2019 var aktieägare. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls fem (5) teckningsrätter. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs: 0,22 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsbelopp: 21,9 MSEK
 • Antal aktier i erbjudandet: 99 632 350 aktier
 • Handel med BTA: Från 26 november 2019 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
 • Handel med TR: 26 november 2019 - 6 december 2019
 • Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 26 november 2019 till och med den 10 december 2019.
 • Antal aktier innan emissionen uppgår till 318 823 526 st aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 418 455 876 st.
 • Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Mavshack AB att tillföras cirka 21,9 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 2 MSEK.

Dokument

Prospekt

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90