Nyheter

Mavshack - GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR KVITTNING AV EXISTERANDE SKULDER

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 6 060 242 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,0125 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen de senaste 14 handelsdagarna har varit 0,008207 kr vilket innebär att teckningskursen är satt med en premie på 65,66 % mot snittkursen för perioden. Totalt emitteras 484 819 326 aktier i Mavshack AB vilket innebär en utspädning av existerande aktieägare med 18,4 %.

Emissionen genomförs i form av en kvittningsemission där Mavshack kvittar existerande skulder som därmed konverteras till eget kapital. Mavshack minskar på så sätt skuldsättningsgraden för bolaget och stärker samtidigt balansräkningen. Syftet med emissionen är att kvitta skulder bland annat däribland hyresskulder, kostnader avseende lansering av Mavshack Live.in och därigenom stärka bolagets balansräkning. Emissionen riktas till Fortic Finans AB, Orsta Capital Partners, Nappilk Invest AB samt Citroq Capital AB. Styrelsen har övervägt möjligheterna att genomföra en företrädesemission men har bedömt att kostnaderna och tidsåtgången för en sådan emission är för höga i relation till emissionens storlek. Genom en kvittningsemission kan bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt reglera skulder med positiv påverkan på bolagets balansräkning. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är klara och tillräckligt starka och det därför ligger i både Bolagets och aktieägarnas intresse.

Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Mavshack AB ha 2 631 196 700 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 5 517 249,16 kronor från 26 094 302,49 kronor till 31 611 551,65 kronor.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta: 

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e september 2023 kl. 14:00 CET.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90