Bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer 556721-5388

2016-05-17

§1 Firma

Bolagets firma är Mavshack AB (publ). Bolaget är publikt.

§2 Styrelsens säte

Styrelsens har sitt säte i Stockholms Kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva handel och distribution av digital media samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.

§6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter. Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 Föranmälan till bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan.

§9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.

§10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämma
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall; revisionsbolag och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende; som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagstiftningen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90