Bolagsordning

BOLAGSORDNING
Organisationsnummer 556721-5388

§1 Firma
Bolagets firma ar Mavshack AB (publ). Bolaget ar publikt (publ).

§2 Styrelsens sate
Styrelsen har sitt sate i Stockholms Kommun, Stockholms lan.

§3 Verksamhet
Bolaget skall genom dotterbolag bedriva rörelse inom IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling av programvara, samt verksamhet inom Film-, video- och TV-programdistribution, äga och förvalta aktier samt driva darmed forenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgor 60 000 000 och hogst 240 000 000

§5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lagst 600.000.000 och hogst 2.400.000.000 stycken.

§6 Styrelse och revisorer
Styrelsen bestar av 3-10 ledamoter och hogst 5 suppleanter.
Bolaget ska ha 1-2 revisorer och hogst 2 revisorssuppleanter eller ett registerat revisonsbolag.

§7 Kallelse till bolagsstamma
Kallelse till bolagsstamma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt pa bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till ordinarie bolagsstamma samt kallelse till extra bolagsstamma dar fraga om andring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfardas tidigast sex veckor och senast fyra veckor fore stamman.
Kallelse till annan extra bolagsstamma skall utfardas tidigast sex veckor och senast tva veckor fore stamman.

§8 Oppnande av stamma
Styrelsens ordforande eller den styrelsen dartill utser oppnar bolagsstamman och leder forhandlingarna till dess att ordforande vid stamman valts.

§9 Arsstamma
Arsstamma halls arligen inom sex manader efter rakenskapsarets utgang.
Pa arsstamman skall foljande arenden forekomma.
   1) Val av ordforande vid stamma
   2) Upprattande och godkannande av rostlangd;
   3) Godkannande av dagordning;
   4) Val av en eller flera justeringsman
   5) Provning om stamman blivit behorigen sammankallad
   6) Foredragning av framlagd arsredovisning och revisionsberattelse samt, i
   forekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberattelse:
   7) Beslut
   1. om fastsallande av resultatrakning och balansrakning, samt, i forekommande
   fall koncernresultatrakning och koncernbalansrakning,
   2. om dispositioner betraffande vinst och forlust enligt den faststallda
   balansrakningen,
   3. om ansvarsfrihet at styrelseledamoter och verkstallande direktoren nar sadan
   forekommer;
   8) Faststallande av styrelse- och, i forekommande fall, revisorsarvoden;
   9) Val av styrelse och, i forekommande fall; revisionsbolag och revisorer samt eventuella
   revisorssuppleanter;
   10) Annat arende; som ankommer pa stamman enligt aktiebolagslagstiftningen eller
   bolagsordningen.

§ 10 Rakenskapsar
Bolagets rakenskapsar skall vara 0101-1231

§11 Avstamningsforbehall
Bolagets aktier skall vara registrerade i avstamningsregister enligt lagen (1988;1479) om kontoforing av finansiella instrument.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90