Nyheter

Kommunike från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2022. Totalt var 111 525 238 röster av 959 364 967  (11,62 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

  • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
  • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2021.
  • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
  • Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Rainier David, Freddie Matta och Johan Eriksson. Nyval av Jonas Löfgren. Till styrelsesuppleant valdes Ragnar Krefting.
  • Ernst & Young AB valdes som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.
  • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 100 000 kronor per ledamot.
  • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
  • Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslutades att förlänga existerande personaloptionsprogram till och med 31 december 2024 (tidigare förfallodatum 31 december 2022).
  • Beslutades att förlänga existerande optionsprogram riktade till styrelsen till och med 31 december 2024  (tidigare förfallodatum 31 december 2022).

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se 

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90