Nyheter

Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 14 maj 2018. Totalt var 21 923 993 röster av 219 999 998 (9,97 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades

Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2017.

Stämman beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Jonas Litborn och Freddie Matta, Rainier David, Esbjörn Nordesjö och Ragnar Krefting.

För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.mavshack.se.

Stämman valde vidare Ernst & Young AB som revisor för tiden t o m nästa årsstämma.

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 500 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande att emittera aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner i Mavshack AB.

Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet omfattar totalt 80 000 000 aktier inkluderat aktier som emitterade teckningsoptioner berättigar till.

Årsstämman godkände huvudägarnas förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen kan högst uppgå till 14 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 14 000 000 nya aktier i Mavshack AB under perioden 31 oktober 2019 till 30 april 2020 till teckningskursen 0,4 kr per tecknad aktie.

Stockholm den 14 maj 2018

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Tommy Carlstedt, VD, Telefon 08-124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e maj 2018 kl. 16:30 CET.

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90