Nyheter

KOMMUNIKE FRÅN BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 5 maj 2023. Totalt var 130 564 211 röster av 1 694 536 418  (7,7 %) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades på årsstämman:

 • Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
 • Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2022.
 • Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
 • Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Rainier David och Jonas Löfgren. Nyval av Andreas Borg, Stephan Knowles och Thomas Edselius. Andreas Borg valdes till ordförande.
 • Ernst & Young AB omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.
 • Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 100 000 kronor per ledamot (dvs. 500 000 kronor).
 • Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner i enlighet med styrelsens förslag.
 • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till att vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
 • Beslutades att minska aktiekapitalet med 17 918 778 kronor från 38 519 883,1 kronor till 20 601 105,10 kronor i syfte att förbättra bolagets egna kapital genom att minskningen av aktiekapitalet genomförs för att täcka förluster. Minskningen sker utan indragning av aktier.
 • Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 100 000 000 teckningsoptioner och överlåtelse till ledande befattningshavare och anställda.

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stockholm 5 maj 2023

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90