Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 september 2022, kl. 10 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 augusti 2022 dels anmäla sig till extra bolagsstämman senast den 2 september 2022, per post till Mavshack AB (publ), Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till ir@mavshack.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 30 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 30 augusti 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
  8. Beslut om riktad emission av aktier
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
Styrelsen föreslår, i syfte dels att kunna genomföra föreslagen emission enligt punkt 8, dels att täcka förluster i bolagets balansräkning, att extra bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 58 483 109,5556 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

Punkt 8 - Beslut om riktad emission av aktier
Styrelsen föreslår, villkorat av att stämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet, att extra bolagsstämman beslutar om nyemission på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 9 933 000 kronor genom en nyemission av högst 210 000 000 aktier.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma M6 Capital AB, Fortic Finans AB , Crafoord Capital Partners AB och Orsta Capital Partners AB. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning till bolaget med positiv påverkan på bolagets balansräkning samt att omvandla skulder till eget kapital. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är klara och tillräckligt starka och det därför ligger i bolagets och aktieägarnas intresse.

De nya aktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 9 september 2022. Betalning för tecknade aktier ska ske senast inom fem bankdagar från teckning, kontant eller genom kvittning.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5 öre per aktie Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittlig kursen för Bolagets aktie under två veckor fram till och med den 21 augusti 2022 med nödvändig emissionsrabatt. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullmaktsformulär kommer från och med den 24 augusti 2022 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mavshack.se. Övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm från och med två veckor före extra bolagsstämman. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 1 109 736 418 aktier och röster.

Stockholm i augusti 2022
MAVSHACK AB (PUBL)
Styrelsen

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90