Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL)

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 april 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 april 2022 samt ombedes att anmäla sig till årsstämman senast den 19 april 2022, per post till Mavshack AB (publ), Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till ir@mavshack.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.mavshack.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 13 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om ändring av villkor för 20 000 000 teckningsoptioner
 14. Beslut om ändring av villkor för 9 000 000 teckningsoptioner
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Förslag till arvode kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast en vecka innan stämman.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor
Förslag till styrelse kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast en vecka innan stämman.

Aktieägare i Bolaget föreslår att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisionsbolag med Lars Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Punkt 12- Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår, i syfte att anpassa bolagsordningen till ändring i aktiebolagslagen m m samt för att införa krav på föranmälan till stämman och möjlighet till poströstning inför stämma m m, att stämman fattar beslut om följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§ 1 Firma
Bolagets firma är Mavshack AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i avstämningsregister enligt lagen (1988;1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse:

"§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Mavshack AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

(ny) § 12 Poströstning och insamling av fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."

Punkt 13 - Beslut om ändring av villkor för 20 000 000 teckningsoptioner
Aktieägarna i Bolaget beslutade på årsstämman den 16 april 2021 om emission av 20 000 000 teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för VD och anställda m fl. Teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 4 maj 2021. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 december 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,30 kr per tecknad aktie. Styrelsen föreslår att villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024. Punkt 3.1 i § 3 i villkoren för teckningsoptionerna erhåller därmed följande lydelse. " Innehavare skall äga rätt att, för varje optionsrätt, från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 maj 2024, teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,30 kronor per aktie."

Skälet till förslaget är att Bolaget genom en villkorsändring dels ger incitamentsprogrammet en vedertagen längd om ca tre år och dels ger optionsinnehavarna möjlighet att uppnå ställda mål vilket bedöms vara till fördel för både aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader med anledning av ändringen.

Punkt 14 - Beslut om ändring av villkor för 9 000 000 teckningsoptioner
Aktieägarna i Bolaget beslutade på årsstämma den 16 april 2021 om emission av 9 000 000 teckningsoptioner som ett led i ett incitamentsprogram för styrelsen i Bolaget. Teckningsoptionerna registrerades av Bolagsverket den 4 maj 2021. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 december 2022 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,30 kr per tecknad aktie. Aktieägare i Bolaget föreslår att villkoren för teckningsoptionerna ändras på så sätt att teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske till och med den 31 maj 2024. Punkt 3.1 i § 3 i villkoren för teckningsoptionerna erhåller därmed följande lydelse. "Innehavare skall äga rätt att, för varje optionsrätt, från och med den 31 oktober 2021 till och med den 31 maj 2024, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,30 kronor per aktie."

Skälet till förslaget är att Bolaget genom en villkorsändring dels ger incitamentsprogrammet en vedertagen längd om ca tre år och dels ger optionsinnehavarna möjlighet att uppnå ställda mål vilket bedöms vara till fördel för både aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna. Bolaget bedöms inte belastas med några kostnader med anledning av ändringen.

Övriga upplysningar och handlingar
För giltigt beslut enligt punkt 11 och 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 13 och 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer från och med den 4 april 2022 att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mavshack.se. Övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm från och med två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 959 364 967 aktier och röster.

Stockholm i mars 2022
MAVSHACK AB (PUBL)
Styrelsen

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Om Mavshack

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2006 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90