Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Mavshack AB (publ), 556721-5388 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 hos Bolaget, Karlavägen 58 i Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 24 juni 2020. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 juni 2020, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post ir@mavshack.com mailto:ir@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på sin hemsida (se nedan).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 24 juni 2020.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag, Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019, och styrelsens fullständiga beslutsförslag, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.mavshack.se http://www.mavshack.se) från och med tisdagen den 16 juni 2020 samt kommer även att finnas tillhanda i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

9. Beslut om antal styrelseledamöter

10. Val av styrelse, revisionsbolag och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

11. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

12. Emission av teckningsoptioner riktade till anställda och andra nyckelpersoner

13. Emission av teckningsoptioner riktade till styrelseledamöter

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8-10 Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Alfredo Matta, Rainier David, Ragnar Krefting och Jonas Litborn samt nyval av Johan Eriksson som styrelseledamöter. Arvodet till styrelsen föreslås kvarstå vid 500 000 kr att fördelas lika mellan styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 200 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Punkt 12

Teckningsoptioner riktade till anställda och andra nyckelpersoner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 12 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 12 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Mavshack Movies AB, org. nr 556705-2211 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget och andra personer som anses nyttigt att knyta till Bolaget, dock ej styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna enligt nedanstående tabell. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.

Kategori och antal Minsta teckning och tilldelning Max teckning och tilldelning

Verkställande direktör,
1 person

3 000 000 3 000 000

Övrig koncernledning och nyckelmedarbetare,
högst 5 personer

500 000 1 500 000

Övriga anställda,
högst 10 personer

50 000 250 000

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och andra nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen) beslutar att godkänna framtida överlåtelser från Bolagets teckningsberättigade dotterbolag till anställda i Bolagets koncern och andra personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i bolaget eller har konsultuppdrag för bolaget, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2020 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 50 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 50 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller konsulter eller teckningsoptioner som återköpts från anställda eller konsulter. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 200 000 kronor genom utgivande av högst 12 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Teckningsoptioner riktade till vissa styrelseledamöter (punkt 18)

Punkt 13
Större aktieägare ("Förslagsställarna") föreslår att bolaget ska emittera högst 5 000 000 teckningsoptioner, varav 3 000 000 ska kunna överlåtas till styrelsens ordförande och 500 000 ska kunna överlåtas till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna.
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall endast tillkomma Mavshack Movies AB, org. nr 556705-2211 ("Dotterbolaget"). Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med rätt och skyldighet att erbjuda Bolagets styrelseledamöter, att förvärva teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 31 december 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Mavshack AB, org. nr 556721-5388 till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad aktie.

Teckningskursen och antalet aktier som varje option berättigar till teckning av kan komma att ändras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Dessa fullständiga villkor kommer läggas fram på årsstämman.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Förslagsställarna att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.

Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2020 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman 2020 ("Styrelseledamöterna"). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med Bolaget.
Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 18 juni 2019 och uppgå till det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds envar styrelseledamot. Tilldelning ska ske i enlighet med anmälan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till Styrelseledamöterna eller teckningsoptioner som återköpts från Styrelseledamöterna. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Förslagsställarna föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 300 000 kronor genom utgivande av högst 3 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman och beslut enligt punkt 12 och 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2020

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

Filer för nedladdning

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90