Nyheter

Beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq

Disciplinnämnden ålägger Mavshack AB att till Nasdaq Stockholm betala ett vite motsvarande fyra respektive två årsavgifter.

Aktierna i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm AB:s ("Börsen") handelsplattform Nasdaq First North Growth Market.Bolaget har undertecknat en förbindelse om att följa Börsens vid var tid gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market ("Regelverket").

Börsen har anfört att Mavshack brutit mot punkt 4.1 i Regelverket genom att ha offentliggjort insiderinformation i mars 2019 på ett sätt som inte möjliggjort en fullständig och korrekt bedömning av informationens betydelse för Bolaget, samt genom att offentliggöra insiderinformation utan hänvisning till att informationen i pressmeddelandet utgjorde insiderinformation.

Börsen har även anfört att Mavshack brutit mot punkt 4.2.3 (b) i Regelverket genom att inte ha offentliggjort bolagsstämmokommunikén från Bolagets extra bolagsstämma den 3 juni 2020 så snart som möjligt.

Börsen har med hänvisning till avsnitt 6.3 i Supplement B i Regelverket hemställt att disciplinnämnden prövar de påstådda överträdelserna av Regelverket och fastställer skälig påföljd.

Disciplinnämndens två beslut kan läsas i sin helhet i bilagorna.

Stockholm den 31:a augusti 2020
Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:a augusti 2020 kl. 08:15 CEST

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech,, Mavshack Movies och YourIT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90