Aktien

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är de nominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Mavshacks tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Vid ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2017 erhöll styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 80 000 000 aktier.

Handelsinformation

Mavshacks aktier handlas på First North sedan den 16 juni 2014. Mavshacks aktier har tidigare handlats genom Aktie Torget.

Aktien

Aktiens kortnamn på First North: MAV 
ISIN-kod för aktien som handlas på First North: SE0005992419

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Certified Adviser

Erik Penser Bankaktiebolag

Box 7405
103 91 Stockholm

Prenumerera på nyheter och rapporter

IR-kontakt

E-post: ir@mavshack.com
Telefon: 08-124 517 90